Agrariërs in Noord-Holland: controleer voor 26 juli de N-codes op uw percelen!

RVO baseert zich voor de vaststelling of landbouwgrond wel of niet subsidiabel is op de natuurbeheerplannen van de provincies. De beheertypen worden door de provincie vastgelegd met een N-code. Deze N-code wordt door RVO gebruikt. De meeste N-codes zijn niet subsidiabel.

Op dit moment dient de rechter (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb) zich nog uit te spreken over de vraag of RVO zich op de natuurbeheerplannen mag baseren.

Voor de afgelopen jaren kunt u eventuele procedures hierover niet meer voorkomen. Voor de toekomst echter wel, door te zorgen dat de provincie het juiste beheer- en ambitietype op de kaart opneemt!

 

Voor de provincie Noord-Holland geldt dat momenteel tot en met woensdag 26 juli 2017 het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 ter inzage ligt.

Controleert u goed of aan uw percelen de juiste beheer- en ambitietype is toegekend. Mocht dit niet het geval zijn, dient u dan uiterlijk 26 juli a.s. een zienswijze (dit is een soort bezwaar) in!

Een later ingediende zienswijze mag de provincie buiten beschouwing laten, dus wees op tijd!

 

Hoe controleert u uw percelen?

  • Ga naar http://maps.noord-holland.nl/kaarten/ kies vervolgens voor ‘Natuurbeheerplan’ (de kaarten staan op alfabetische volgorde).
  • Zoom in naar uw perceel (tip 1: linksonder kunt u kiezen voor het tabblad ‘Kaartlagenlijst’, zet vervolgens een vinkje voor ‘begrenzingen, regio’s en percelen’ en dan worden ook de kadastrale percelen getoond. Tip 2: onderin kunt u i.p.v. ‘kleur onder’ ook kiezen voor ‘luchtfoto’) en klik binnen uw perceel (belangrijk, want anders vindt u na de volgende stap uw perceel niet meer terug).
  • Linksonder kunt u kiezen voor het tabblad ‘Kaartlagenlijst’, zet vervolgens een vinkje voor ‘Ontwerp Natuurbeheerplan 2018’ en klik op de + (nu opent een submenu); zet een vinkje voor ‘kaart 2 Beheertypenkaart’ en ‘kaart 3 Ambitiekaart’. In het submenu van kaart 2 (op + klikken voor ‘kaart 2’) zet u een vinkje bij ‘deelkaart a: natuurtypen en landschapstypen’ en vervolgens in het volgende submenu een vinkje bij ‘N-type’. Hetzelfde doet u in het submenu van kaart 3; u zet daar een vinkje voor ‘beheertype’.
  • Klik in de kaart op uw perceel, klik vervolgens met uw rechtermuisknop en kies voor ‘informatie op de kaart tonen’
  • In de linkerbalk ziet u nu nadere informatie over uw perceel. Indien een N-type is opgenomen staat in de linkerbalk ‘N-type’. Klik hierop om het beheertype te weten te komen. Indien dit niet overeenkomt met de werkelijkheid (bijvoorbeeld beheertype ‘N15.01 Duinbos’, terwijl het grasland betreft), dient u een zienswijze in. Controleert u ook het beheertype bij de ambitiekaart op dezelfde wijze. Indien dit ook niet juist is, neemt u dat dan ook in uw zienswijze op. Voeg een kopie van het kaartje met daarop uw perceel bij uw zienswijze (zowel met de beheertypen als zonder de beheertypen, zodat voor de provincie duidelijk is om welk perceel het gaat).

 

Nadere info

Via https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_ontwerp_Natuurbeheerplan_2018 kunt u het volledige ontwerp natuurbeheerplan 2018 raadplegen.

 

Indienen van een zienswijze

Via https://fd9.formdesk.com/pnh/Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018 kunt u uw zienswijze indienen. Neemt u als bijlagen bij uw zienswijze de kaartjes op van uw percelen.

U kunt de zienswijze zelf indienen, maar u kunt dit ook door uw rechtsbijstandsverzekeraar laten doen. Uiteraard kunt u mij ook contacten.

 

 

De kleine lettertjes: dit bericht is om u te attenderen, informeren en praktische tips te geven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tags: