Publicaties

2019: nieuwsbrief SmartNewz Omgevingsrecht
2019-12, 30 Verklaring van geen bedenkingen was nodig bij aanduiding ”windenergie mogelijk”
2019-12, 24 Gebonden beschikking belangen derden worden niet betrokken
2019-12, 20 Indien geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden, mag een verzoek worden afgewezen onder verwijzing naar het eerdere afwijzende besluit
2019-12, 16 Mest varkensboer mag ’s nachts afgevoerd worden
2019-12, 09 Opbouw op garage in Hoofddorp toch vergund, ondanks negatief intern stedenbouwkundig advies
2019-12, 02 10 m hoog woningbouwproject in gemeente Woudrichem is ruimtelijk aanvaardbaar
2019-11, 25 Permanente bewoning recreatiewoning wel toegestaan, doordat alleen bouw en niet gebruik strijdig is met het bestemmingsplan
2019-11, 22 Geen omgevingsvergunning voor bunkerstation. Irrelevant of bunkerstation een bouwwerk is.
2019-11, 18 Raadsbesluit aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist is onverbindend, omdat het te algemeen van aard is
2019-11, 17 Geen overtreding bestemmingsplan, dus ook geen handhaving
2019-11, 11 Toepassing detailhandelsbeleid is niet onevenredig geen uitbreiding supermarkt
2019-11, 10 Hoekpand ligt toch aan de andere straat aanvraag past niet in bestaande ruimtelijke beleid
2019-11, 04 Heeft Afdeling het plan “Voormalige vliegbasis Twente –Zones” ten onrechte in zijn geheel vernietigd_ Verzet en PAS
2019-10, 28 Woning op perceel in plaats van schuur is ruimtelijk aanvaardbaar
2019-10, 15 Eerste en het negende lid van artikel 4 van bijlage II van het Bor kunnen gecombineerd worden toegepast
2019-10, 11 Voor bepaling of aantal woningen gelijk blijft dient aansluiting te worden gezocht bij het bestemmingsplan en niet bij de feitelijke situatie
2019-10, 04 College moet wel handhavend optreden tegen bewoning panden op bedrijventerrein Deventer
2019-09, 30 Eigenaar verhuurde bovenwoning is (uiteraard) wel belanghebbende bij omgevingsvergunning voor slagerij op de begane grond
2019-09, 23 Voor de derde keer bij de Afdeling in verband met bouwwerken strijdig met bestemmingsplan
2019-09, 16 Aan het wonen in een verstedelijkte omgeving is een zekere mate van inbreuk op de privacy inherent
2019-09, 10 Onterecht vergunning verleend zonder verklaring van geen bedenkingen toepassing bestuurlijke lus
2019-09, 08 Geen omgevingsvergunning meer voor blokhut en berging op recreatie-eiland Westeinderplassen
2019-09, 02 Windpark Zeewolde mag inbreuk maken op eigendomsrecht en archeologisch onderzoek uitvoeren
2019-09, 01 Geen mestcontainer en opslaggebouwen op dierenweide bij restaurant
2019-08, 26 Bovenste verdieping is niet aan te merken als bouwlaag, maar als kap
2019-07, 22 Verwijzing naar wijzigingsbevoegdheid uit voorheen geldend plan helpt niet er is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling
2019-07, 16 College is in redelijkheid tot besluit tot binnenplanse afwijking gekomen
2019-07, 13 Geen sprake van een niet-verwijtbaar niet indienen van een zienswijze en geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding
2019-07, 09 Schorsing bestemmingsplan nieuwe ontsluitingsroute kan nog niet worden gerealiseerd
2019-07, 01 Verkeerde vrijstellingsprocedure ten aanzien van de parkeernorm gevolgd bij bouw in Bataviastad
2019-06, 30 Terecht rechtsgevolgen geweigerde omgevingsvergunning in stand gelaten, ook al is niet beslist op aanvraag planologisch strijdig gebruik
2019-06, 24 Geen spoedeisend belang bij verbouwing buitenplaats Vijverhof tot hotel
2019-06, 21 Op grond van nieuw beleid wordt hoteluitbreiding bij beslissing op bezwaar alsnog geweigerd
2019-06, 17 Amerikaans restaurant Five Guys is fastfoodrestaurant en mag daarom geen vestiging openen in het centrum van Amsterdam
2019-06, 16 Schorsing bestemmingsplan _Hoek Spoorlaan-Stationsplein, Deurne_
2019-06, 13 Geen voorlopige voorziening bij sloop agrarisch bedrijf en komst bed & breakfast
2019-06, 03 Eigenaresse recreatiewoning gelegen op 400 m afstand tot inrichting geen belanghebbende
2019-05, 27 Of een perceel in de bebouwde kom is gelegen als bedoeld in artikel 4 bijlage II van het Bor, is van feitelijke aard
2019-05, 20 Burgemeester mag op Schiphol taxidiensten die niet vanuit een taxi worden aangeboden, verbieden
2019-05, 17 Stichting belanghebbende, doordat extra geluid in de vorm van gegil wordt veroorzaakt
2019-05, 13 Bezwaarschrift ten onrechte kennelijk ongegrond verklaard en daardoor ten onrechte afgezien van horen
2019-05, 06 Voor plantenbak bij beschermd stadsgezicht gelden welstandseisen
2019-04, 30 Geen schorsing bestemmingsplan “Seahorseterrein” gemeente Hengelo
2019-04, 26 Dakgoot boven perceel buurvrouw is evidente privaatrechtelijke belemmering aan de verlening van omgevingsvergunning
2019-04, 19 Potentiële koper kerk is geen belanghebbende bij omgevingsvergunning tot wijziging van de doeleinden
2019-04, 16 Last onder bestuursdwang vanwege bouwmaterialen op het trottoir
2019-04, 08 Welstandsadvies opnieuw ontoereikend bestuurlijke lus toegepast
2019-04, 08 Artikel 7.28 lid 2 Wet milieubeheer geen grondslag om aanvraag omgevingsvergunning (bouw) buiten behandeling te laten
2019-04, 01 Geen antwoord door voorzieningenrechter op vraag of aanhoudingsplicht gold
2019-03 Bestemming “wonen” niet gedefinieerd studio mag als zelfstandige woning worden gebruikt
2019-03, 26 Toch geen vergunning van rechtswege, want geen aanvraag volgens nieuw criterium Afdeling
2019-03, 24 Geen tweede uitweg voor agrarisch bedrijf
2019-03, 19 Bestemming “wonen” niet gedefinieerd studio mag als zelfstandige woning worden gebruikt
2019-03, 05 Oude beuken oprijlaan kasteel Marquette te Heemskerk mogen gekapt worden
2019-02, 26 Geen sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering, die aan vergunningverlening in de weg staat
2019-02, 20 College heeft omgevingsvergunning aan de gemeente terecht verleend
2019-02, 10 Geen inhoudelijke behandeling bij ontbreken actueel en reëel belang
2019-02, 06 Terecht handhavend optreden tegen gebruik pand voor logies en prostitutie
2019-02, 05 Bootcampactiviteiten worden niet als extensief recreatief medegebruik aangemerkt (1)
2019-01, 28 Staatssecretaris heeft een te strikte toepassing gegeven aan de regeling met betrekking tot de algemene kennisgeving in
2019-01, 22 Experience center wordt beschouwd als detailhandel opgelegde last houdt echter niet in dat particulieren niet meer op het perceel mogen komen
2019-01, 16 Geen concreet zicht op legalisatie ten tijde van het nemen van het handhavingsbesluit
2019-01, 08 Burgemeester is bevoegd verhuur kamer aan dezelfde prostituee te beperken tot maximaal 6 dagen per week
2019-01, 07 Besluit gebruik gronden voor camperplaatsen blijft in stand, onderzoek naar behoefte geen vereiste

2018: nieuwsbrief SmartNewz Omgevingsrecht
2018-12, 31 Appellant is niet in zijn belangen geschaad door het ontnemen van mogelijkheid om zienswijze in te dienen
2018-12, 30 Indien college niet bereid is om mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan, dan bestaat geen concreet zicht op legalisatie
2018-12, 18 Geen dubbelgebruik parkeerplaatsen nu parkeerplaatsen bij appartementen aangekocht kunnen worden
2018-12, 10 Geen permanente bewoning in zomerwoning, wel in winterwoning
2018-12, 09 Bij beoordeling parkeergelegenheid wordt rekening gehouden met eerder verleende omgevingsvergunningen
2018-12, 04 Verzoek om voorlopige voorziening vanwege padelbanen op tennispark afgewezen
2018-11, 26 Treffen van geluidmaatregelen staat niet in de weg aan het vaststellen van hogere waarden
2018-11, 23 Onduidelijkheid toepasselijkheid Beleidsregels grote rivieren
2018-11, 19 Regeling in bestemmingsplan niet in strijd met Dienstenrichtlijn
2018-11, 12 Een last die ziet op het beëindigen van een overtreding is in beginsel niet te verstrekkend
2018-11, 05 Wel handhaving bij rechtmatige omgevingsvergunning door feitelijke afwijking
2018-11, 02 Beeldkwaliteitsplan hoeft niet strikt gehandhaafd te worden
2018-10,11 Voor uitleg provinciale ladder kan worden aangesloten bij art. 3.1.6 lid 2 Bro
2018-10, 30 Aan oude revisievergunning komt nog steeds gewicht toe
2018-10, 28 Kappen bomen in verband met rioolwerkzaamheden terecht
2018-10, 25 Geen omgevingsvergunning, want geen sprake van voortgezet gebruik
2018-10, 15 Omgevingsvergunning verleend, constructieberekeningen volgen later
2018-10, 09 Elektronisch vastgesteld bestemmingsplan doorslaggevend juridisch bindend zijn regels en verbeelding
2018-10, 02 Beroep van buren tegen wijzigingsplan Anderen Dorp ongegrond
2018-09, 27 Voor uitleg begrip wordt aansluiting gezocht bij Van Dale Groot woordenboek
2018-09, 24 Sleufsilo is geen gebouw college niet bevoegd gebruik te maken van binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
2018-09, 17 Geen noodzaak voor agrarische bedrijfswoning bij sierteeltbedrijven
2018-09, 17 Bevoegd gezag dient te beslissen op de aanvraag zoals deze is ingediend
2018-09, 11 Agrarisch bedrijf kan verplaatst worden naar perceel naast landgoed Nederhorst den Berg
2018-09, 09 Geen omgevingsvergunning meer voor (reeds gebouwde) huisvesting statushouders Delftplein Haarlem
2018-09, 04 Bestemming molen wijzigt naar culturele bestemming_ gevolgen voor naastgelegen woning hadden moeten worden meegenomen in belangenafweging
2018-09, 01 Bepaling in beheersverordening is geen binnenplanse afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in at. 2.12 lid 1 Wabo
2018-07, 31 Beroepsgrond strekt niet tot bescherming van de belangen van appellant
2018-07, 23 Geen appartementen op bedrijventerrein
2018-07, 22 Richtafstand VNG is niet gebaseerd op enkel inpandig bewerken van materialen
2018-07, 16 Hoger beroep tegen omgevingsvergunning shoarmazaak Hilvarenbeek ongegrond
2018-07, 10 Beslissing op bezwaar vergunning aanhouden totdat voorzieningenrechter zich over gevraagde schorsing plan heeft uitgesproken
2018-07, 06 Buurman is het niet eens met carport. Na tweemaal rechtbank nu bij de Afdeling carport blijft staan
2018-07, 03 Wel short stay mogelijk op de Prinsengracht te Amsterdam, algemeen bestuur opnieuw aan zet
2018-07, 01 BenW Noordwijk dient opnieuw een besluit te nemen over de aanvraag omgevingsvergunning voor een AH
2018-06, 27 Inhoudelijke beroepen tegen oprichting OCC in Den Haag slagen niet
2018-06, 24 Gesteggel over een schutting in Giethoorn college mag advies welstandscommissie volgen
2018-06, 18 Monumentale zusterkapel op landgoed Hageveld te Heemstede mag bestemd worden voor wonen
2018-06, 18 Geslaagd beroep op relativiteitsvereiste
2018-06, 11 Gesteggel over Schateiland
2018-06, 08 Beroep op norm uit planregels kan op grond van het relativiteitsbeginsel niet tot vernietiging van het besluit leiden
2018-05, 30 Hoge geluidshinder Pride Amsterdam 2017 niet onduldbaar
2018-05, 29 Nieuwe omgevingsvergunning loswal Giethoorn in overeenstemming met eerdere uitspraak Afdeling
2018-05, 19 IJsverkoopkar op eigen perceel nabij boerderij; terecht standplaatsvergunning en omgevingsvergunning verleend
2018-05, 14 Schorsing van de tantes van Van Gogh te Zundert
2018-05, 14 Drie ton schadevergoeding voor Nuon
2018-05, 02 Ondanks verkoop door gemeente zelf aan derde-partij, dient handhavend opgetreden te worden
2018-04, 30 Conserverende aard bestemmingsplan sluit wijzigingen ten opzichte van voorheen geldende bestemmingsplan niet uit
2018-04, 30 Beroep tegen wijzigingsplan “Zeewolde – Atletiekbaan” ongegrond
2018-04, 23 College kan omgevingsvergunning waaruit legale bouw zou blijken niet overleggen
2018-04, 16 Prejudiciële beslissing omtrent de uitleg van art. 1 richtlijn inzake de handel in broeikasgasemissierechten
2018-04, 15 Raad stelt het door B&W voorgelegde ontwerpbestemmingsplan niet vast
2018-04, 09 Nieuwe stedelijke ontwikkeling en ongewenste leegstand, de komst van Action in ‘s-Heerenberg
2018-03, 31 Groepsverblijf Texel terecht vergund, ondanks argumenten eigenaren naastgelegen groepsverblijf
2018-03, 26 Gronden in nieuwe bestemmingsplan hebben meer gebruiksmogelijkheden_ geen planschade
2018-03, 22 Strijdig gebruik is geen planologisch nadeel
2018-03, 20 Plicht om uitwerkingsplan vast te stellen
2018-03, 15 Omgevingsvergunning voor windmolenpark op land – belanghebbenden en type molen
2018-03, 12 Planregels omtrent de bestemming “Agrarisch” gelden niet tevens voor de bestemming _Agrarisch met waarden_
2018-03, 08 Gebrek hersteld, geen zienswijze naar voren gebracht tegen nieuw besluit
2018-03, 06 Horeca is ondersteunend aan recreatie bij De Blauw Meije in Zegveld
2018-03, 01 Museum Eyewitness in Beek mag uitbreiden; uitbreiding past binnen de omgeving
2018-02, 26 Splitsing cultuurhistorisch beeldbepalende woonboerderij voor huisvesting arbeidsmigranten mogelijk
2018-02, 26 Loodsen Schinkelpolder bestemd voor grondverzetbedrijf mogen niet worden gebruikt voor opslag
2018-02, 22 Komst windmolens Netterden leidt niet tot uitzichtschade, maar wel tot nadeel als gevolg van toename gelui
2018-02, 19 Rechtbank past drempel geluidstoename van 5 dB toe bij planschade windturbines
2018-02, 18 Geschil over maximale hoogte transformatoren en afstand tussen zonnepanelen en een sloot
2018-02, 12 Voorzieningenrechter volgt standpunt IJburgers niet dat komst statushouders en studenten de bestaande overlastpr
2018-02, 08 Acceptatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer behelst geen ruimtelijk toets; deel supermarkt wordt planologi
2018-02, 05 Hoger beroepen tegen bouw appartementsgebouwen Zijlsingel Leiden ongegrond
2018-01, 26 Werkkamers prostitutiepand legaal gerealiseerd, ondanks wijziging bestemmingsplan
2018-01, 25 Woningbouw mag nu wel, terwijl eerdere verzoeken steeds zijn afgewezen en feitelijke situatie ongewijzigd is
2018-01, 18 Aanvraag omgevingsvergunning had niet geweigerd, maar afgewezen moeten worden nu geen vergunning is vereist
2018-01, 15 De uitleg van algemeen verbindende voorschriften is bij uitstek de taak van de bestuursrechter
2018-01, 11 College verandert van standpunt waardoor zicht is op legalisatie ontstaat en mogelijk kan worden afgezien
2018-01, 08 Schorsing plandeel in verband met lopend beroep tegen omgevingsvergunning
2018-01, 05 Onderzoeken van voorgaande bestemmingsplannen kunnen niet gebruikt worden

2017: nieuwsbrief SmartNewz Omgevingsrecht
2017-12, 28 Brede School en sportvoorziening Grote Boel Nijmegen
2017-12, 19 Realisatie van een kelder buiten het grondoppervlak van de bovengronds gelegen gebouwen _
2017-12, 14 College was niet bevoegd tot ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning vleeskuikenbedrijf
2017-12, 12 Geen belanghebbende; gevolgen van enige betekenis ontbreken
2017-12, 05 Geen voorlopige voorziening omtrent bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade; onvoldoende spoedeisend belan
2017-11, 28 Rechtbank wijkt af van advies StAB met betrekking tot opslag gevaarlijke stoffen
2017-11, 23 Toch geen vergunning voor verbouw woning tot woongebouw in Breda
2017-11, 21 Onjuiste interpretatie ‘intensieve veehouderij’ door rechtbank
2017-11, 16 Minister moet nieuw besluit nemen over gaswinning in Groningen en dit beter motiveren
2017-11, 14 Geen tijdelijke stalling van vrachtwagens bij pluimveehandelaar in Lunteren; beleidsruimte voor college
2017-11, 08 Geen omgevingsvergunning vereist voor niet geknotte wilgen langs weiland
2017-11, 06 Voorlopige voorziening tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning inzake bouw Lidl afgewezen
2017-10, 30 College had voor bepaling 10-6 risicocontour van de inrichting in de huidige, vergunde situatie moeten uitgaan van
2017-10, 27 Eigenaren percelen wel belanghebbende, ook al is omgevingsvergunning aangevraagd door provincie
2017-10, 23 Beroepen bewoners Zuiderterras in verband met verbouwing winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam ongegrond
2017-10, 22 Aard functies niet gewijzigd; gen nieuwe stedelijke ontwikkeling
2017-10, 17 Appellant woont 580 meter van treinstation vandaan; geen belanghebbende
2017-10, 13 Privacyscherm van 1,7 m op dakterras mag
2017-10, 09 Van drie bestemmingsplanprocedures en een planschadeprocedure naar de Hoge Raad voor een onrechtmatige overheidsdaad
2017-10, 05 Bij beoordeling woon- en leefklimaat in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten vanwege de g
2017-09, 28 Op aanvraag omgevingsvergunning dient te worden beslist overeenkomstig geldende planologisch regime, ook bij ontbreken geldend bestemmingsplan
2017-09, 26 Omgevingsvergunning kan verleend worden ook al is uitwerkingsplan nog niet onherroepelijk- schorsing vaststelling bestemmingsplan
2017-09, 21 Gebreken in bestemmingsplan correct hersteld
2017-09, 19 Geen vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet zorgt dat eiseres wordt ontvangen in haar beroep. Via bestuurlijke lus kan college gebrek herstellen
2017-09, 11 Fietsenoverkapping in voortuin is illegaal; geen sprake van vergelijkbare gevallen
2017-09, 08 Ingestelde beroep tegen vergunde omgevingsvergunning aan thans failliete recreatiepark wordt in hoger beroep a
2017-09, 05 Molen van Buursink en een oude kastanjeboom staan de bouw van drie seniorenwoningen niet in de weg
2017-10, 08 Bestemmingsplan voor De Zalmhaven in Rotterdam blijft in stand_ hoogste gebouw Nederland wordt 215 m
2017-08, 07 Beoogde verlaging zomerkade Scherpekamp zal op betrekkelijk korte termijn niet leiden tot een onaanvaardbaar veiligheidsrisco of anderzins tot ernstige wateroverlast
2017-07, 31 29 parkeerplaatsen op agrarische grond bij groepsaccommodatie is te veel
2017-07, 27 Bouw van één woning aan Dr. De Voslaan in Soest kan ondanks vele bezwaren doorgaan
2017-07, 20 Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel
2017-07, 17 Gemeente Leerdam heeft gebreken in bestemmingsplan juist hersteld
2017-07, 13 Provincie mag handhaven ondanks afspraken met gemeente
2017-07, 10 Acht woonstudio’s met gemeenschappelijke ruimten in Kampen voor mensen met een verstandelijke beperking vallen
2017-07, 06 Wijzigingsplan vastgesteld in strijd met een goede ruimtelijke ordening
2017-07, 03 De huisvuilzak die wordt aangetroffen naast de inzamellocatie
2017-06, 29 Door 30 meter lang geluidsscherm kan de bouw van een dubbele woning in Hollandscheveld gerealiseerd worden
2017-06, 26 Beroepen tegen gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nijmegen Westkanaaldijk 2016 ongegrond
2017-06, 22 Geen verklaring van geen bezwaar voor de bouw van 27 koopwoningen te Rijsenhout
2017-06, 19 Bij vaststelling bestemmingsplan behoefde geen rekening te worden gehouden met plannen Liander
2017-06, 16 Alle betogen tegen verbouw hotel Zoutelande falen
2017-06, 12 Bouw antropologisch centrum aan Prinsen Bolwerk 3 te Haarlem kan doorgang vinden
2017-06, 09 Geen van rechtswege verleende vergunning doordat buurman week eerder vergunning aangevraagd heeft
2017-05, 30 Een uitweg heeft het bestaan van een weg waarop wordt uitgeweegd nodig
2017-05, 23 Geen handhaving brandveiligheid recyclingbedrijf
2017-04, 13 Intrekking van een reactieve aanwijzing
2017-04, 05 Hotel in pand Ripperdastraat 13a Haarlem mag er komen!
2017-03, 29 Winterterras Dorsetplein Borne kan ongewijzigd blijven bestaan
2017-03, 27 Geen verschoonbare termijnoverschrijding na mogelijk onvolledige publicatie omgevingsvergunning reclamezuil Aldi Apeldoorn
2017-03, 23 Besluit verhoging druk reservoir gasboringen Groningen vernietigd
2017-03, 22 Landgoed Kasteel Keppel dient de aanleg en instandhouding van hoogspanningsverbinding Doetinchem – Voorst te gedogen
2017-03, 20 Het herstelbesluit en het achterwege laten van afd. 3.4 Awb
2017-03, 13 Restafvalcontainers mogen daar geplaatst worden waar BenW Den Haag had besloten ze te plaatsen
2017-02, 27 Opnieuw gebreken in reparatie bestemmingsplan na uitspraak Afdeling
2017-02, 24 Volledige heroverweging is niet gebonden aan argumenten uit bezwaarschrift
2017-02, 20 Aangepaste ruimtelijke onderbouwing maakt dat Tilburgse moskee er toch komt
2017-02, 14 Het verplaatste hekwerk_ geen rol voor privaatrechtelijke belemmeringen bij belangenafweging Waterwet
2017-02, 10 Beoogd bewoner watertoren Den Helder geen belanghebbende bij omgevingsvergunning herinrichting station
2017-02, 07 Wel of geen Tea For Two-balkons in het centrum van Amsterdam
2017-02, 30 Last verwijderen van twee keukens om één keuken terug te plaatsen is onevenredig in verhouding met doel besluit
2017-01, 23 Afstand tussen vrijstaande woningen mag verkleind worden naar zes meter
2017-01, 20 Landgoed De Horst in Leusden kan volgens plan ontwikkeld worden
2017-01, 16 Gedeputeerde staten treedt terecht handhavend op tegen recyclingbedrijf uit Staphorst dat teveel afval heeft opgeslagen
2017-01, 09 Onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting door gemeenteraad; verschoonbare termijnoverschrijding
2017-01, 06 Gemeenteraad heeft beleidsvrijheid bij vaststelling bestemmingsplan
2017-01, 02 Worden geen gevolgen van enige betekenis ondervonden Dan geen belanghebbende

2016: nieuwsbrief SmartNewz Omgevingsrecht
2016-12, 30 Rechter beperkt zich tot de vraag of burgemeester en wethouders gemeente in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen
2016-12, 30 Bouw vrijstaande woning binnen beschermd dorpsgezicht van Amerongen is toegestaan
2016-12, 23 Door bijzondere omstandigheid kan niet worden volstaan met verwijzing naar peilperiode bij vaststelling bestemmingsplan
2016-12, 23 Belanghebbende dient binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt, daartegen op te komen
2016-12, 19 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan, appellanten niet-ontvankelijk
2016-12, 16 Omgevingsvergunning voor wereldrestaurant Happy World aan A28 in Assen terecht verleend
2016-12, 16 Legalisering van erfafscheiding, ondanks bezwaren buurman
2016-12, 05 Omgevingsvergunning mocht niet op verklaring van geen bedenkingen worden gebaseerd
2016-12, 05 Discountsupermarkt Aldi in St-Annaparochie mag verplaatsen; geen voorlopige voorziening
2016-12, 06 College beoordeelt omgevingsvergunning niet per aanvrager maar per aanvraag
2016-01, 27 Reactie dagelijks bestuur op melding aanleg dam met duiker in Ryptsjerk kent geen bezwaarmogelijkheid

2013/2014/2015
2014/2015 Verrekening min- en plusuren, voor rekening van werkgever? | Land- en Tuinbouwbulletin 2014/25
Planschade; 10 vragen Carmen Hartendorf
Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten | Land- en Tuinbouwbulletin 2013/38